Poligrāfijas grupa Mūkusala saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācijai


Parakstīts Līgums par KPFI projekta “ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala ražošanas ēkā Mūkusalas ielā 15a, Rīgā” īstenošanu

 

SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai I kārta” ietvaros saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācijai ražošanas ēkā Mūkusalas ielā 15a, Rīgā.

2012.gada 28.decembrī starp VARAM, SIA Vides investīciju fonds un SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala noslēgts Līgums par projekta nr. KPFI-15/4 īstenošanu.

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot kompleksus risinājumus un uzlabojot energoefektivitāti ražošanas ēkā Mūkusalas ielā 15a, Rīgā. Visas projekta aktivitātes ir vērstas uz ieguldījumiem vides aizsardzībā, kas ļaus ietaupīt siltumenerģiju. Projekta rezultātā veiktie energoefektivitātes pasākumi ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu par 153,85 MWh/gadā un tādejādi samazināsies oglekļa dioksīda emisijas katru gadu vismaz 40,6164 tCO2 apmērā.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2013.gada 30.aprīlim.

Projekta attiecināmās izmaksas: 66’520,59 LVL

Pieprasītais KPFI finansējums: 29’934,26 LVL

 

Vairāk informācijas par KPFI pieejama tīmekļa vietnēs: www.varam.gov.lv un www.lvif.gov.lv.