Realizēts KPFI projekts


Veiksmīgi realizēts KPFI projekts nr. KPFI-15/4

2013.gada 30.aprīlī veiksmīgi noslēgta projekta nr. KPFI-15/4 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala ražošanas ēkā Mūkusalas ielā 15a, Rīgā” īstenošana.

2012.gada 28.decembrī starp VARAM, SIA Vides investīciju fonds un SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala tika noslēgts Līgums par projekta nr. KPFI-15/4 īstenošanu programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai I kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot kompleksus risinājumus un uzlabojot energoefektivitāti ražošanas ēkā Mūkusalas ielā 15a, Rīgā. Visas projekta aktivitātes tika vērstas uz ieguldījumiem vides aizsardzībā, kas ļaus ietaupīt siltumenerģiju. Projekta rezultātā veiktie energoefektivitātes pasākumi ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu katru gadu vismaz 153,85 MWh apjomā un tādejādi tiks panākts CO2 emisiju samazinājums katru gadu vismaz par 40,616 tonnām.

45% NO PROJEKTA  ATTIECINĀMĀM IZMAKSĀM FINANSĒJA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

 

Vairāk informācijas par KPFI pieejama tīmekļa vietnēs: www.varam.gov.lv un www.lvif.gov.lv.