Tiek realizēts pēdējais no projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala»" plānotajiem pasākumiem


SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" 2017. gada 30. decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/17/A/013 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē - laikrakstu iespiešanā un cita veida izdevumu iespiešanā, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma komplicētajos grafiskās apstrādes ražošanas procesos, kas tiek veikti Mūkusalas ielā 15a, Rīgā.

Projekts tika uzsākts 2018. gada sākumā, kad aktīvi tika uzsākta iepirkumu procedūru veikšana un līgumu slēgšana ar pakalpojuma veicējiem un iekārtu piegādātājiem. 2018. gadā tika īstenota lielākā daļa no projektā paredzētajiem energoefektivitātes pasākumiem - ražošanas telpās uzstādīti energoefektīvāka dzesēšanas un ventilācijas sistēma, esošais apgaismojums nomainīts pret LED gaismekļiem, modernizēts drukas žāvētājs, kā arī veikta kompresoru nomaiņa. 2019. gada 2. ceturksnī tika uzsākts pēdējais no projektā plānotajiem pasākumiem - termālo iespiedformu izgatavošanas iekārtu maiņa uz ievērojami energoefektīvāku un videi draudzīgāku risinājumu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 767 901,62 EUR, no tām 230 370,49 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Visas projektā paredzētās aktivitātes plānots pabeigt līdz 2019.gada septembrim.