Īstenota lielākā daļa no projektā Nr.4.1.1.0/17/A/013 paredzētajiem energoefektivitātes pasākumiem


SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" 2017.gada 30.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/17/A/013 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē - laikrakstu iespiešanā un cita veida izdevumu iespiešanā, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma komplicētajos grafiskās apstrādes ražošanas procesos, kas tiek veikti Mūkusalas ielā 15a, Rīgā.

Projekts tika uzsākts 2018.gada sākumā, kad aktīvi tika uzsākta iepirkumu procedūru veikšana un līgumu slēgšana ar pakalpojuma veicējiem un iekārtu piegādātājiem. Līdz š.g. novembrim īstenota lielākā daļa no projektā paredzētajiem energoefektivitātes pasākumiem - ražošanas telpās uzstādīti energoefektīvāka dzesēšanas un ventilācijas sistēma, esošais apgaismojums nomainīts pret LED gaismekļiem, modernizēts drukas žāvētājs, kā arī veikt kompresoru nomaiņa.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 767 901,62 EUR, no tām 230 370,49 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Visas projektā paredzētās aktivitātes plānots pabeigt līdz 2019.gada augusta beigām.