SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” turpinās energoefektivitātes pasākumu īstenošana


SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" 2017.gada 30.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/17/A/013 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē - laikrakstu iespiešanā un cita veida izdevumu iespiešanā, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma komplicētajos grafiskās apstrādes ražošanas procesos, kas tiek veikti Mūkusalas ielā 15a, Rīgā.

2018.gada pirmajā pusgadā plānots ražošanas telpās uzstādīt energoefektīvāku dzesēšanas un ventilācijas sistēmu, esošo apgaismojumu nomainīt pret LED gaismekļiem, modernizēt ražošanās procesā esošo drukas žāvētāju, kā arī veikt kompresoru nomaiņu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 767 901,62 EUR, no tām 230 370,49 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts faktiski uzsākts 2019.gada pirmajā ceturksnī un visas projektā paredzētās aktivitātes plānots pabeigt līdz 2019.gada augusta beigām.  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”