Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Sadarbības nosacījumi

POLIGRĀFISKO PASŪTĪJUMU PIEŅEMŠANAS UN IZPILDES NOTEIKUMI POLIGRĀFIJAS GRUPĀ MŪKUSALA

 1. Pasūtījuma pieņemšana.
  1. Izpildītājs izpilda Pasūtījumu, ja Pasūtītājs Izpildītājam ir iesniedzis:
   1. Iepriekš saskaņotu Pasūtījuma pieteikuma veidlapu;
   2. Pasūtījuma pieteikuma veidlapā minētos izejmateriālus – pdf. failus Pasūtījuma iespiešanai;
  2. Visiem Pasūtītāja iesniegtajiem materiāliem ir jābūt sagatavotiem saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu. Izpildītājam ir tiesības nepieņemt materiālus, kas nav sagatavoti atbilstoši punktam;
  3. Ja Izpildītājs konstatē, ka Pasūtītāja iesniegtais materiāls ir kļūdains vai neatbilst Pasūtījuma pieteikumam, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju un Pasūtītājs rakstiskā veidā sniedz norādījumus par tālāko Pasūtījuma izpildes gaitu. Izpildītājs šādos gadījumos drīkst pārtraukt Pasūtījuma izpildi līdz rakstveida norādījumu saņemšanai, un tam ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem. Izpildītājs neatbild par Pasūtījuma kļūdām un kvalitāti, ja Pasūtītājs izmaiņas un piezīmes ir izteicis mutiski;
  4. Ja Pasūtītājs veic izmaiņas un labojumus Pasūtījumā pēc Pasūtījuma pieteikumā  paredzētajiem termiņiem, tad Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam visus izdevumus, kas radušies izmaiņu un labojumu rezultātā.

 

 1. Pasūtījuma izpilde.
  1. Pasūtījuma izpildes uzsākšana un pabeigšana notiek saskaņā ar Pasūtījuma izpildes grafiku vai Pasūtījuma pieteikumā atrunātajā termiņā.
  2. Pasūtītājs apstiprina Uzņēmēja sagatavotu elektronisko maketu RIP failā vai Remote sistēmā (saturs un lapaspušu secība ietverot vākus, ja tādi ir). Ja pasūtītājs atsakās apstiprināt elektronisko maketu, tiek pieņemts, ka makets ir pareizs.
  3. Failu labojumu gadījumā apstiprināšanai tiek sagatavots jauns pilna apjoma elektroniskais makets.
  4. Pasūtītājs akceptē izdoto iespieddarbu virstirāžas (30 eks.) iespiešanu Uzņēmēja vajadzībām un Uzņēmējs garantē nodrukātās virstirāžas izmantošanu nekomerciāliem mērķiem – kvalitātes kontrolei, Poligrāfijas grupas Mūkusala iespēju un sortimenta reklāmai.
  5. Uzņēmējam, saglabājot pilnu atbildību pret Pasūtītāju, ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzticēt trešajām personām Pasūtījuma izpildi.
  6. Pasūtītājam ir pienākums brīdināt Uzņēmēju rakstveidā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par Pasūtījuma izgatavošanas pārtraukšanu Uzņēmēja tipogrāfijā vai poligrāfiskās izpildes tehnoloģisko parametru (papīrs, formāts, tirāža) izmaiņām.
  7. Ja Pasūtītājs Līguma 3.2.punkta noteiktajā kārtībā nav brīdinājis Uzņēmēju par Pasūtījuma izgatavošanas pārtraukšanu Uzņēmēja tipogrāfijā vai poligrāfiskās izpildes tehnoloģisko parametru izmaiņām, Pasūtītājs ir atbildīgs par Pasūtījuma izgatavošanai piegādātā papīra un citu specifisku, tieši ar šī Pasūtījuma izpildi saistītu, materiālu pārpirkšanu no Uzņēmēja par piegādes cenu, kas ir saskaņā ar iegādes dokumentiem, ko apmaksājis Uzņēmējs. Iepriekš minētās materiālās vērtības Uzņēmējs nodod Pasūtītājam pēc 100% (simts procentu) apmaksas veikšanas.

 

 1. Iespiešanas materiālu iesniegšanas tehniskās prasības.
  1. Failiem jābūt sagatavotiem PDF formātā (versijas: no 1.4 līdz 1.6), izmantojot Press quality settings.
  2. Konvertējot attēlus un objektus uz CMYK krāsu sistēmu, jāizmanto ICC profils, atbilstoši izmantojamam papīra veidam (saskaņā ar Tabulu Nr.1)
  3. Attēlu rezolūcija (ne mazāka kā): Cold-set 170 dpi, Het-set 300 dpi.
  4. PDF faili nedrīkst saturēt RGB, SPOT objektus.
  5. Iesniegtajam PDF failam jābūt oriģināla izmērā.
  6. Lapaspusēm jābūt centrētām PDF failā.
  7. PDF failā jābūt iekļautiem visiem izmantotajiem fontiem
  8. PDF failā nav jāiekļauj krāsu ICC profils.
  9. Dažādu krāsainu objektu pārklāšanās gadījumā jāievēro, ka tumšākas krāsas objektam jānosedz gaišākā objekta mala par 0,1 – 0,4 mm (Trapping)
  10. Pēcapstrādei paredzētiem produktiem jābūt izmantotām apgriešanas markām (cropmarks) un pārlaidēm (bleed) ne mazākām par 3 mm. Teksti un svarīgi objekti nedrīkst būt tuvāk par 4 mm no apcirtuma.
  11. RIP procesā tiek saglabāti Klienta overprint uzstādījumi visām krāsām, kā arī tiek veikts piespiedu overprint Black uzstādījums 100% Black objektiem.
  12. PDF failu krāsu dalījums tiek koriģēts izmantojot ColorPath programmatūru.
  13. Ja overprint vai trapping ir speciālas prasības, Pasūtītājam par to obligāti jāinformē Uzņēmējs pie pasūtījuma iesniegšanas.
  14. Failu nosaukumiem viena izdevuma ietvaros jābūt ar vienādu struktūru automatizētas darba plūsmas nodrošināšanai:
   • Faila nosaukums / apakšsvītra / lappuses numurs / punkts / pdf
   • Piemēram: Izklaide#21_05.pdf
  15. Saskaņojot ar SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, ir iespējams iekļaut vairākas lappuses vienā failā, tās atdalot ar domu zīmi.
   • Piemēram: Izklaide#21_05-16.pdf
  16. Atklāto kļūdu gadījumā jauns fails jāiesūta ar izmainītu nosaukumu.
   • Piemēram: Izklaide#21_05New.pdf
  17. Vāku faili jāiesniedz sakombinētā veidā 4 ar 1, 2 ar 3 vāku atsevišķos pdf. failos, saskaņojot vākus drīkst iesniegt katrā failā pa vienam.
  18. PDF failu iesūtīšanas veidi:
   1. Poligrāfijas grupa Mūkusala FTP serverī ftp.pgm.lv. Pasūtītājam tiek piešķirta atsevišķa vietne, kas aizsargāta ar paroli.
   2. Remote sistēmā. Klientam tiek piešķirta lietotāja piekļuve un izgatavots darba karkass. Šajā gadījumā punktu 3.14. – 3.16. ievērošana nav obligāta.


Tabula Nr.1 Materiālu sagatavošanas prasības

Parametrs Cold-set Heat-set
CMYK ICC profils ISOnewspaper26v4.icc – NP un INP papīri ISOcoated_v2_300_eci.icc – HWC, MWC, LWC, WFC papīri
SC_ paper_eci.icc – SC, MF, LWU, MFC, INP papīri
PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc – WBU, SBU papīri
Krāsains teksts uz krāsu fona Ne mazāks par 10 punktiem Ne mazāks par 6 punktiem
Maksimālais apdrukas laukums 530 x 820 mm 614 x 965 mm
Kopējais krāsu daudzuma limits 240 % – avīžu papīrs (NP) un uzlabotais avīžu papīrs (INP) 270% – INP, MF, SC, LWU papīri
300% – LW C, MWC, WFC, MFC papīri
300% HWC papīrs vākiem
Krāsu laukumu (> 30 cm2) rastrēšana 95% – avīžu papīrs (NP) un uzlabotais avīžu papīrs (INP) 98% – INP, MF, SC, LWU un WFU papīri

 

 1. Produkcijas iespiešanas un pēcapstrādes kvalitātes kontrole.
  1. Cold set tehnoloģijas produkcijas iespiešanas  un pēcapstrādes kontrole tiek veikta vadoties pēc ISO 12647-3 2013 standarta prasībām. Uzņēmējs apdrukas laukumā ievieto pelēkās CMY un K kontroles skalas.
  2. Heat set tehnoloģijas produkcijas iespiešana un pēcapstrādes kontrole tiek veikta vadoties pēc ISO 12647-3 2013 standarta prasībām. Drukas burtnīcās ievietotas kvalitātes kontroles skalas.
  3. Atsevišķi vienojoties, iespējams pielietot citus kontroles mehānismus vai vērtēšanas kritērijus (piemēram, druka pēc paraugnovilkuma vai druka atbilstoši ISO 12647-2 2004 standarta prasībām).
  4. Pasūtījuma izpildes kvalitātes kontrole produkcijas iespiešanā tiek veikta, pamatojoties uz Pasūtījuma izpildes laikā atlasītajiem un marķētajiem Pasūtījuma kontroleksemplāriem – pirmo (“OK print”), 1 000.eks., 5 000.eks., katru 10 000.eks. un pēdējo eks., bet ne mazāk par 5 eksemplāriem no tirāžas.
  5. Uzņēmējs apņemas izgatavot Pasūtījumu saskaņā ar ISO standartu(ISO 12647-2, ISO 12647-3, ISO 12647-7) noteiktajām kvalitātes prasībām. Nemainot Pasūtījuma cenu, tiek pieļauta ± 4%, bet ne vairāk par 400 vienību liela novirze no Preces tirāžas.
  6. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Uzņēmējam rakstveida pretenziju par Pasūtījuma kvalitāti ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža. Uzņēmējs izskata pretenziju, pamatojoties uz Pasūtījuma izpildei iesniegtajiem izejmateriāliem un Pasūtītāja iesniegtajiem izpildītā Pasūtījuma 5 (pieciem) eksemplāriem. Uzņēmējs sniedz Pasūtītājam rakstisku atbildi izteiktajai pretenzijai 7 (septiņu) darba dienu laikā no tās saņemšanas.
  7. Ja Pasūtītāja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam kompensāciju par nekvalitatīvu atzītās lappuses iespiešanas cenas dubultā apmērā. Kompensācija tiek aprēķināta šādi: Pasūtījuma summa(EUR)/Pasūtījuma lappušu apjoms(lpp.) *2* brāķēto lappušu skaits / pasūtījuma tirāža (eks.) * brāķētā tirāža (eks.).

 

 1. Komplektācijas pasūtījumu izpilde.
  1. Pasūtījuma izpildes uzsākšana un pabeigšana notiek saskaņā ar Pasūtījuma izpildes grafiku.

 

 1. Komplektācijas materiālu iesniegšanas nosacījumi.
  1. Ja reklāmas ieliktnis, uzlīme, līmlapiņa, produktu paraugs jāielīmē vai jāievieto konkrētā lapaspusē, preses izdevumam jāaplīmē līmlente, vai jāveic kāds īpašs nestandarta komplektācijas darbs, Pasūtītājam pirms komplektācijas uzsākšanas jāiesniedz veicamā darba tehniskais paraugs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms paredzētās komplektācijas dienas.
  2. Pasūtītājs vai Pasūtītāja pilnvarotā persona Uzņēmējam piegādā un nodod komplektācijas materiālus SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala noliktavā Rīgā, Mūkusalas ielā 15A, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms paredzētās komplektācijas dienas, ja nav vienošanās par vēlāku piegādes termiņu.
  3. Komplektējamos materiālus, kuri netiek drukāti SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, jāpiegādā iesaiņotā veidā ar marķējuma zīmi vai norādi par nosaukumu un skaitu katrā iesaiņojumā.
  4. Reklāmas materiālus, kas lielāki par A4 formātu, līdz 8 lpp. apjomam, liek pakās posmā pa 50 eks. Ja apjoms ir lielāks par 8 lpp., liek posmā pa 25 eks. Katru paku uz paletes nesaiņo, nepieciešama tikai visas paletes saiņošana.
  5. Reklāmas materiālus, kas mazāki par A4 formātu, līdz 8 lpp. apjomam, liek kastēs, posmā pa 50 eks. Ja apjoms ir lielāks par 8 lpp., liek posmā pa 25 eks.
  6. Reklāmas materiālus, kas lakoti vai laminēti, liek posmos pa 25 eks., saiņo tikai visu paleti.
  7. Komplektējamie materiāli tiek nodoti un pieņemti ar pavadzīmi, kurā tiek norādīts komplektējamo materiālu eksemplāru un iesaiņojumu skaits.
  8. Ja komplektācijas laikā Uzņēmējs konstatē brāķētus eksemplārus vai nepietiekamu komplektējamo materiālu skaitu, Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju un Pasūtītājs telefoniski sniedz norādījumus par tālāko komplektācijas izpildes gaitu. Šos norādījumus Pasūtītājs vienas darba dienas laikā apstiprina rakstiski. Uzņēmējs šādos gadījumos drīkst pārtraukt Pasūtījuma izpildi līdz norādījumu saņemšanai.
  9. Pasūtītājs saņem atpakaļ komplektējamo materiālu virstirāžas un atgriežamo taru SIA Poligrāfijas grupā Mūkusala noliktavā, Rīgā, Mūkusalas ielā 15A, 2 (divu) darba dienu laikā pēc preses izdevuma izplatīšanas dienas.
  10. Ja Pasūtītājs 6.9 punktā minētajā termiņā nav paņēmis atpakaļ komplektējamo materiālu virstirāžu un atgriežamo taru, kā arī nav pieteicis materiālu uzglabāšanas nepieciešamību, tad Uzņēmējam ir tiesības likvidēt komplektējamo materiālu virstirāžu un atgriežamo taru, neatlīdzinot Pasūtītājam zaudējumus.
  11. Komplektācijai, izmantojot automatizētās līnijas, nepieciešamas šādas virstirāžas:
   • laikrakstiem: (pamatproduktam – 0,9% no tirāžas, bet ne mazāk kā 50 eks., ieliktņiem – 0,8% no tirāžas, bet ne mazāk kā 50 eks);
   • žurnāliem: (pamatproduktam un ieliktņiem – 0,4% no tirāžas, bet ne mazāk kā 30 eks.).
 1. Komplektācijas pasūtījumu izpildes kvalitāte.
  1. Izdevumu komplektāciju veic atbilstoši pasūtījuma pieteikumam un iesniegtajam tehniskajam maketam.
  2. Ievietojot reklāmas ieliktņus konkrētā lapas pusē, nepareizi ievietoto reklāmas ieliktņu skaits nedrīkst pārsniegt 0,1 % no komplektējamās tirāžas apjoma.
  3. Reklāmas paraugus, uzlīmes, līmlapiņas ielīmē saskaņā ar izdevēja iesniegto tehnisko maketu.
  4. Nekvalitatīvi ielīmēto reklāmas materiālu skaits nedrīkst pārsniegt 0,5% no komplektējamās tirāžas apjoma.
  5. Komplektācijas gaitā bojāto, nesakomplektēto izdevumu vai reklāmu skaits nedrīkst pārsniegt 0,15% no komplektējamās tirāžas apjoma.

 

 1. Tirāžas sadale.
  1. Atsevišķi vienojoties, Uzņēmējs var nodrošināt transportu produkcijas piegādei pēc Pasūtītāja sadales.
  2. Uzņēmējs veic tirāžas sadali un gatavās produkcijas piegādi pēc izdevēja Pasūtījuma pieteikumā norādītās informācijas.

 

Uzņēmējs patur tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos, iepriekš brīdinot Pasūtītāju saskaņā ar noslēgtā Līguma noteikumiem.